TMJ Konsult AB

info@tmjkonsult.se   tel 08-758 53 01

Startsidan ZIMO Modellhus Vagnar

ZIMO

Programmering av lokdekodrar

CV Variabler
Värden
Inställt värde
Beskrivning av inställningar
#1 Lokadress
1–127
3
Den korta lokadressen; denna är aktiv, när bit 5 i #29 (basinställningar) satts till 0.
#2 Accelerationsspänning
1–252
7
Internt körsteg (spänningsnivån) för det första externa körsteget (körsteg 1).
   Fungerar bara när bit 4 i #29 satts till 0 (d.v.s.: hastighetskurvan bestäms av #2, 5, 6.
#3 Accelerationstid
0–255
0
Innehållet i denna CV multiplicerat med 0,9 anger tiden i sekunder för accelerationsförloppet från stillastående till full fart.
#4 Bromstid
0–255
0
Innehållet i denna CV multiplicerat med 0,9 anger tiden i sekunder för inbromsningsförloppet från full fart till stillastående.
#5 Högsta hastighet
1–252
252
Internt körsteg (spänningsnivån) för det högsta interna körsteget (alltså körsteg 14, 28 resp. 126 beroende på vilket system, som ställts in med bit 1 i #29); "0" och "1" betyder. ingen funktion.
   Fungerar bara när bit 4 i #29 satts till 0 (d.v.s.: hastighetskurvan bestäms av 2, 5, 6)
#6 Mellanhastighet
1–252
0
Internt körsteg (spänningsnivån) för interna mellankörsteget (alltså körsteg 7, 14 resp. 63 beroende på vilket system, som ställts in med bit 1 i #29); "0" och "1" betyder. ingen funktion (mellanvärdet = 1/3 avhögsta hasigheten).
   Fungerar bara när bit 4 i #29 satts till 0 (d.v.s.: hastighetskurvan bestäms av CV 2, 5, 6)
#7 Versionsnummer
Kan inte ändras
 
Nuvarande programversion.
#8 Tillverkar ID
Kan inte ändras
 
Varje NMRA registrerad tillverkare av DCC-produkter har tilldelas ett bestämt nummer: För ZIMO är detta "145" (bitrad "10010001"
Programmering "8" = "hard reset"
#9 Motorstyrningsperiod

Total PWM period

0, 1-100
255–178,

0
Värde 0: Motorstyrning med högfrekvens (20 eller 40 kHz, väljs med bit 5 i #112), EMK mäts 105 gånger per sekund.

Värden 1–49: EMK mäts 69–104/sek. Mer kraft till motorn men möjligtvis ryckig gång

Värden 51–100: EMK mäts 106–222/sek. Något mindre kraft till motorn men jämnare gång.

Värden 255–178:
Period (i us) enl. formeln (131+mantissa*4)*2exp.
Bit 0–4 är "mantissa", bit 5–7 är "exp"
Motorfrekvensen får man som periodens inverterade värde

Exempel på värden:
#9 = 255: motorfrekvensen 30 Hz
#9 = 208: motorfrekvensen 80 Hz
#9 = 192: motorfrekvensen 120 Hz

#10 Stängning av återmatningen
till motorns EMK
0–252
0
Ett värde mellan 1 och 252 indikerar att det interna körsteget för återmatningen till motorns EMK är reducerat till nivån i #113. #10, 58 och 113 definierar tillsammans en kurva för EMK-intensiteten; om #10 eller #113 = 0 är en förbestämd kurva vald
#13 Funktionsstatus
vid analog drift,
s.k. vitrindrift
0-255 128 Markering för varje funktion (F1–F7, Fl) som skall vara påslagen i analogdrift.

Bit 0=F1, Bit 1=F2, ... Bit 6=F7, Bit 7=Fl (huvudstrålkastare). Se #29 hur bitvärden sätts.

#17
+#18
Lång adress
128–
10 239
0
Den "utbyggda" lokadressen, med 5 siffror.

Endast aktiv , när bit 5 i  #29 (basinställningar) är satt till 1.

#19 Multipeladress
0–127
0
Innehåller en adress som används för att kontrollera mutipelkopplade (samstyrda) lok. Om det är ett värde utom "0" kontrolleras fart och riktning av multipeladressen. Funktionsutgångarna kontrolleras med både de korta och långa adresserna.också i detta läge.
#21–#22 Funktionskontroll med multipeladress

0–127
0
funktionsutgången kontrolleras med multipeladressen om motsvarande bit har värde 1 (i annat fall styrs funktionsutgången av den vanliga korta eller långa adressen). Se #29 hur bitvärden sätts.

#21 bit 0 kontrollerar F1, bit 2 för F2 etc. till bit 7 för F8.

#22 bit 0 kontollerar FL(f) huvustrålkastare framåt, bit 1 FL(r) huvudstrålkastare bakåt.

#23 Accelerationsjustering
0–255
0
Bit 0–6: Accelerationstid som adderas till eller subtraheras från #4. Används för temporära justeringar, t.ex. beroende på tågvikt.

Bit 7:
    0 = addera.
    1 = subtrahera

#24 Bromsjustering
0–255
0
Bit 0–6: Bromsstid som adderas till eller subtraheras från #4. Används för temporära justeringar, t.ex. beroende på tågvikt.

Bit 7:
    0 = addera.
    1 = subtrahera

#29 Basinställningar

Värdet för #29
beräknas genom
addition av de
enskilda bit-värdena
enligt följande tabell.

Bit 0: värde 0 eller 1
Bit 1: värde 0 eller 2
Bit 2: värde 0 eller 4
Bit 3: värde 0 eller 8
Bit 4: värde 0 eller 16
Bit 5: värde 0 eller 32
Bit 6: värde 0 eller 64
Bit 7: värde 0 eller 128

 
 
Bit 0: körriktning
   0 = normal, 1 = omvänd

Bit 1: körsteg (antal)
   0 = 14
   1 = 28 körsteg
(Obs: körsteg-systemet för 128 är alltid aktivt,
när respektive instruktioner mottas.)

Bit 2: automatisk omkoppling till analogdrift:
   0 = från
   1 = till

Bit 4: val av hastighetskurva:
   0 = kurva enl. #2, 5, 6.
   1 = egendefinierad kurva enligt #67–94

Bit 5: val av lokadress
   0 = kort adress enl. #1
   1 = lång adress enl. #17+18

Bitarna 3, 6, 7 är alltid 0.

Exempel på värden:

#29 = 2: normalt körriktningssätt, 28 körsteg, ingen analogdrift, kurva enl. #2, 5, 6, kort adress

#29 = 6: som ovan, men med automatisk omkoppling till analogdrift.

#29 = 22: som föregående exempel, men med individuell hastighetskurva enligt #67–94

#29 = 0: 14 (i stället för 28) körsteg; är det typiska värdet för användning i gamla Lenz-system eller ROCO:s "digital is cool".

#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
Funktionstilldelning

#33 för FL(f), huvudstrålkastare framåt
#34 för FL(r), huvudstrålkastare bakåt
#35 för funk.utgång 1
...
#41 för funk.utgång 7

 
0
"Function mapping" enl. NMRA, dvs. vilken funktionsutgångs som styrs av vilken funktionsknapp.

#33–40 = 0: utgångarna är förinställda till F0, 1, 2, 3, 4 d.v.s. (huvudstrålkastarna är körriktningsberoende och kopplas om med "F0", de andra utgångarna har en funktionsknapp vardera).

#49 Signalberoende acceleration

Kan bara användas
med ZIMO-system

0–255
0
Värdet av detta CV, multiplicerat med 0,4, ger tiden i sekunder från signalkontrollerat stopp till full fart.

Används enbart i samband med ZIMO HLU och spårsektionsmoduler.

#50 Signalberoende bromsning

Kan bara användas
med ZIMO-system

0–255
0
Värdet av detta CV, multiplicerat med 0,4, ger tiden i sekunder från full fart till signalkontrollerat stopp.

Används enbart i samband med ZIMO HLU och spårsektionsmoduler.

#51
#52
#53
#54
#55
Signalkontrollerad fartbegränsning

#52 för "U"
#54 för "L"
#51, 53, 55 för interimssteg

0–252
 
ZIMO HLU och spårsektionsmoduler applicerar signalkontrollerad fartbegränsning i 5 steg. Värdena i #51–55 definierar det interna körsteget (spänningsnivån) för varje hastighetsbegränsning.
#56 Återmatning till EMK kontrollen

P- och I- parametrar

0–99
50
Parameter för PID regulatorns diffrentialkonstant: i vissa fall (när variationer uppträder vid jämn körning, kan det vara meningsfullt att höja denna konstant).

Om gången vid låg fart inte är jämn nog med förinställningen prova värden som "73", "82" eller "91" (för moderna högkvalité lok) eller "77", "88" eller "99" (för äldre lok). Även alla andra värden är tillåtna .

#57 Spänningsreferens
0–255
0
(MX63, MX64)

120
(MX62)

Den absoluta motorspänningen i tiondels volt vid full fart, t.ex. 120 = 12,0 volt, 124 = 12,4 volt.

#57 = 0: automatisk anpassning till spårspänningen.

MX62 fungerar inte med "0" inställning.

#58 Regleringspåverkan
0–255
255
Styrkan av lastutjämnings- regleringen för lägsta hastighet. #10, #58, och #113 definierar tillsammans en kurva för EMK styrkan; om #10 eller #113 är lika med "0" gäller den förinställda kurvan. Ibland är en reducerad belastnings- kompensation bättre än full kompensation.

#58 = 0: ingen kompensation,
#58 = 150: partiell kompensation,
#58 = 255: full kompensation.

#59 Signalberoende
reaktionstid
0–255
0
Tid i tiondels sekunder, tills ett accelerationförlopp efter mottagning av en högre signalberoende hastighetsbegränsning än den hittills gällande börjar utföras.

Gäller endast för ZIMO.

#60 Spänningsreduktion
för funktionsutgångar
0–255
0
Den effektiva spänningen i funktionsutgångarna kan reduceras med PWM operation. Detta betyder att lampor med lägre spänning kan användas.

#60 = 0 or 255: full spänning
#60 = 180: 70% av spårspänningen

#61 Speciell ZIMO-funktion
0–6
0
Utom NMRA funktionerna tillåtes tilldelning av typisk belysning för lok t.ex. från Schweiz
#62 Modifikation av belysningseffekter
0–9
0
Minimum dimmningsvärde (FX_MIN_DIM).

#63 Modifikation av belysningseffekter
0–99
51
Tiotalssiffra: tidscykel för effekt (0–9, förinställt =5) eller: långsam dimmning om 001101 (0–0,9 sek.).

Entalssiffra: förlängd frånslagstid.

#64 Modifikation av belysningseffekter
0–9
5
Modifiering av frånslagstid för "ditch light".
#66 Finjustering av hastigheten framåt  0–255 0 Det aktuella fartsteget multipliceras med n/128 (n är värdet i denna CV).
#67–#94 Egendefinierad hastighetskurva 0–252   Internt fartsteg definieras för var och en av de 28 externa fartstegen (används 128 externa fartsteg så interpoleras dessa av de definierade 28 fartstegen).

Gäller enbart om bit 4 i #29 har värde 1.

#95 Finjustering av hastigheten bakåt  0–255 0 Det aktuella fartsteget multipliceras med n/128 (n är värdet i denna CV).
#112 Speciella ZIMO konfigurationsdata
0–255
12

00001100

Bit 2: Lokidentifiering 0=från, 1=på

Bit 3: 0=Ensam NMRA MAN-Bit, 1=båda MAN-Bitarna

Bit 5: Högfrekvens 0=20 kHz, 1=40 kHz

Bit 7: Reducerar EMK:s mätgap till1/4.

Åter prislistan


TMJ Konsult AB @ Copyright 2003-2021